^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1803492

Praktyczna nauka zawodu uczniów Zespołu Szkół Technicznych

Praktyczna nauka zawodu uczniów Zespołu Szkół Technicznych realizowana jest
w następujących  formach:

  • zajęć praktycznych uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, które są organizowane
    w Warsztatach Szkolnych.
  • zajęć praktycznych uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, które realizowane są
    w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę zawartej między pracodawcą
    a pracownikiem młodocianym i jego prawnym opiekunem, na okres 36 miesięcy. Ta forma zajęć praktycznych dotyczy uczniów – pracowników młodocianych klas wielozawodowych.
  • miesięcznych praktyk zawodowych uczniów Technikum w zawodzie:  technik mechanik, technik ekonomista, technik informatyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna.

Większość umów jest zawierana z pracodawcami zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych
w Janowie Lubelskim. W klasie pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia zajęcia praktyczne odbywają się w wymiarze dwóch dni, a w klasach drugiej i trzeciej w wymiarze trzech dni tygodniowo. O tym, w które dni tygodnia będą realizowane zajęcia praktyczne decyduje Dyrektor w porozumieniu z zakładem pracy.

Nauka zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kamila Surowska

wicedyrektor ds. praktycznej nauki zawodu
i szkolenia praktycznego