^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga 

Certyfikaty

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
968844

Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego

 

OPIS PROJEKTU

 

Tytuł projektu: ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” 

Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna

Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego 

Okres realizacji projektu: 05.05.2016 r.- 31.12.2019 r.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie janowskim. Cel ten wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów szkolnictwa zawodowego na obszarze powiatu janowskiego spowodowanych brakiem odpowiedniego wyposażenia i niedostosowaną infrastrukturą pracowni/warsztatów szkolnych. Uzupełnieniem celu głównego jest cel pomocniczy ,,Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie janowskim”, gdyż dostosowanie oferty szkolnictwa wpłynie na poprawę jakości kształcenia. Realizacja celów projektu przyczyni się do wzrostu liczby uczniów w szkołach zawodowych i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, a tym samym na zwiększenie liczby wykwalifikowanych  specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Osiągnięcie  celów pozwoli na zrównoważone wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności społeczno –gospodarczej powiatu janowskiego. Wskazane cele są spójne z celem szczegółowym RPO WL w ramach działania 13.6, gdyż przyczyniają się do poprawy warunków kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne i zakup wyposażenia oraz zwiększenia zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkolnictwie zawodowym. Ponadto cele projektu są spójne z celami strategicznymi operacyjnymi Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025.   

Planowane efekty:

Projekt obejmuje poprawę warunków i jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Janowskiego. Realizowany będzie na obszarze miasta Janów Lubelski na nieruchomościach należących do powiatu - Zespołu Szkół Technicznych w  Janowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim. Swoim zakresem obejmuje modernizację infrastruktury szkolnictwa zawodowego, a także doposażenie 10 pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt zgodny z  rekomendacjami KOWEZiU. Ponadto infrastruktura szkolna, dzięki realizacji projektu dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, przez co osoby te będą miały łatwiejszy dostęp do nauki w szkole. Wsparte zostaną zawody wpisujące się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego (technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik technologii drewna, technik leśnik)z branży szybkiego wzrostu: technik budownictwa i istotne dla lokalnego rynku pracy(technik hotelarstwa).Podczas realizacji projektu w infrastrukturze szkolnej zostaną wdrożone rozwiązania mające na celu zindywidualizowane podejście do ucznia(prowadzenie zajęć w mniejszych grupach), pomoc kandydatom na uczniów w wyborze odpowiedniej specjalizacji (np. dni otwarte, wizyty studyjne), a także system śledzenia losów absolwentów. Dzięki realizacji projektu zostanie wzmocniona współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększy się zainteresowanie edukacją zawodów i poprawi się zdawalność egzaminów zawodowych. Spowoduje to zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Kluczowym rezultatem projektu jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury, która w 2020 r. wyniesie 545 uczniów. Wskaźnik produktu to 2 wsparte obiekty, wyposażone w 18 szt. sprzętu i potencjał wspartej infrastruktury obejmujący 587 uczniów.    

 

Wartość projektu : 2 990 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 098 867,69 zł

Zakupiono wyposażenie do pracowni w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 33

W ramach projektu został zakupiony sprzęt i wyposażenie do pracowni hotelarskiej  oraz zestaw trzech mikroskopów do pracowni biologii leśnej i łowiectwa w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim.

 

     

  

  

 

PRACE MODERNIZACYJNE NA WARSZTATACH  SZKOLNYCH ZST ROZPOCZĘTE !

Rozpoczęła się modernizacja pracowni na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma zostać wykonane do końca września bieżącego roku.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą zamówienia jest Konsorcjum – Lider: Firma Usługowo-Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek ze Stalowej Woli i Partner: Firma STALBUD Kazimierz Młynarski również ze Stalowej Woli.   Wartość umowy to 2 678 079,00 zł. Prace będą polegać na kompleksowej modernizacji pomieszczeń warsztatów: wiatrołapu, korytarzy, świetlicy, szatni, pomieszczenia socjalnego, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, sal lekcyjnych oraz pracowni. Zostanie wydzielone wc dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja będzie polegać m.in. na wymianie drzwi, posadzek, okładzin ściennych i podłogowych, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wykonaniu wentylacji, malowaniu ścian i sufitów.  W dniu 17 kwietnia 2019 r. podpisano także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższym zadaniem z firmą M.S.Konstruktor Nadzory Inwestorskie Michał Satowski z Lublina o wartości 17 000,00 zł.

W związku z tym, że prace budowlane już się rozpoczęły, prosimy wszystkich o wyrozumiałość.   

 

Trwają prace modernizacyjne w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Remont Warsztatów Szkolnych - działanie 13.6 Prace modernizacyjne i dostosowawcze istniejącej infrastruktury w budynku warsztatów szkolnych.

   

 

Modernizacja  warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zakończona. 

    Zakończyła się modernizacja  warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
    W ramach projektu w roku 2018 zmodernizowano budynek dydaktyczny  Zespołu Szkól w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego w Janowie Lubelskim oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie do pracowni hotelarskiej oraz pracowni biologii leśnej oraz łowiectwa tej szkoły W roku 2019 kompleksowo zmodernizowano  pomieszczenia warsztatów w ZST. Wyremontowane zostały m.in. pracownie, korytarze, sale lekcyjne, wiatrołap, sanitariaty, pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Zostało wydzielone wc dla osób niepełnosprawnych.
     Modernizacja objęła również wymianę drzwi, posadzek, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji oraz malowanie ścian i sufitów. Wykonawcą zamówienia było Konsorcjum, w skład którego wchodziły firmy: Firma Usługowo-Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek ze Stalowej Woli jako lider i  Firma STALBUD Kazimierz Młynarski, również ze Stalowej Woli jako partner.  

Inspektorem nadzoru inwestorskiego był Pan Michał Satowski. Koszt robót wyniósł ponad 2,6 miliona zł.  

                  


Podsumowanie realizacji projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego"

Kończy się realizacja projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Poniżej zamieszczono prezentację podsumowującą realizację projektu oraz broszurę informacyjną o projekcie.

ULOTKA       PREZENTACJA