^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1788080

RODO

 

Szczegółowa klauzula informacyjna
Przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

 

Administratorem Danych Osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724 015, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię ucznia, nazwisko ucznia, e-mail ucznia, imię rodzica, nazwisko rodzica, e-mail rodzica

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim od 25.05.2018

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Adres: ul. Ogrodowa 20; 23-300 Janów Lubelski

Kontakt: tel. 158724015, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim odbywa się w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • za wyraźną zgodą danej osoby.
 1. 4. Mówiąc o danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych  niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.
 2. 5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.
 4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
 5. do dostępu do swoich danych;
 6. do sprostowania swoich danych;
 7. do usunięcia swoich danych;
 8. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 9. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 10. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzielono wcześniej;
 11. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .
 13. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

Podstawa prawna UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 


Podstawa prawna PL:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

 Szczegółowa klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest  Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724 015, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator przetwarza te dane osobowe  w celu zapewnienia  bezpieczeństwa w pomieszczeniach i  na terenie objętym monitoringiem  oraz  dla ochrony mienia oraz w celu identyfikacji sprawców działań lub  czynów niepożądanych  naruszających reguły życia społecznego
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  1. wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia
  2. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
 5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organom ścigania sprawiedliwości.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
  1. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez okres 3 miesięcy od czasu zarejestrowania - dla danych rejestrowanych w pamięci masowej systemu monitoringu
  2. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem  ochrony tych interesów np. do czasy wyjaśnienia danej sprawy lub do wydania prawomocnego orzeczenia czy wyroku dla danych dot. zdarzenia zapisanego na nośniku zewnętrznym
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. do wniesienia sprzeciwu
  5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 10. Podanie danych osobowych  dobrowolne, ale niezbędne dla funkcjonowania monitoringu i realizacji powiązanego zadania w interesie publicznym. Przez podanie danych należy rozumieć wejście na obszar objęty monitoringiem. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie zgody w  związku z wydarzeniami szkolnymi i pozaszkolnymi.

Administratorem   danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724 015, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe  będą przetwarzane przez Administratora w  związku z wydarzeniami szkolnymi i pozaszkolnymi
w których uczestniczy uczeń m.in.: apele, konkursy, wystawy, olimpiady, zawody , uroczystości, wycieczki, wyjścia  w następujących celach:

 • komunikacji elektroniczna z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego lub z uczniem pełnoletnim 
 • publikacja imienia i nazwiska ucznia na stronie  internetowej Administratora 
 • publikacja wyników lub osiągnięć ucznia (naukowe, sportowe, kulturalne etc.)  na stronie  internetowej Administratora 
 • wykorzystanie wizerunku poprzez  jego publikację  na stronie  internetowej Administratora i w  dzienniku elektronicznymjeśli jest stosowany
 • przekazania danych osobowych ucznia do ubezpieczyciela lub pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie przez niego wymaganym w przypadku  zawarcia polisy/umowy  ubezpieczeniowej w której ubezpieczającym jest Administrator, a ubezpieczonym uczeń (dla ubezpieczeń nieobowiązkowych)


Podstawą  prawną  przetwarzania  danych osobowych jest udzielnie zgody
 na wskazane powyżej cele przetwarzania przez   rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego lub samodzielnie przez ucznia pełnoletniego

Dane osobowe mogą zostać przekazane  wyłącznie uprawnionym  z mocy prawa podmiotom i tylko
w dozwolonym zakresie. Odbiorcą danych w zakresie imię, nazwisko, wiek, osiągnięcia, wizerunek może być
w organ prowadzący szkołę jeśli ma to związek z realizacją przez niego zadań publicznych.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez  czas obowiązywania zgody

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE

Przysługują Pani/Panu  następujące prawa względem podanych danych osobowych:

 1. a) do dostępu , b) do sprostowania , c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wycofania zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie gdy  obowiązywała e) do usunięcia f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych  jest całkowicie dobrowolne, ale Administrator potrzebuje tych danych, aby zrealizować wskazane  cele przetwarzania. Brak Pani/Pana  zgody  na dany cel przetwarzania uniemożliwia   jego realizację np. publikację wizerunku czy imienia i nazwiska ucznia nawet jeśli zostanie laureatem konkursu     

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    - tzw. RODO
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych - z późn.  zmianami
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - późn. Zmianami.

 


 

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w związku z przekazaniem świadectw szkolnych drogą elektroniczną

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim Adres: ul.
  Ogrodowa 20; 23-300 Janów Lubelski Kontakt: tel. 158724015, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania świadectwa szkolnego drogą elektroniczną.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną.
 6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym podmiotom oraz organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • do dostępu do swoich danych;
 • do sprostowania swoich danych;
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku o przekazanie świadectwa ukończenia szkoły drogą elektroniczną.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

 

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko nauczyciela w  Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724 015, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko nauczyciela w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  • zgoda osoby ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 5. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres:
  • 3 miesięcy od zakończenia danej rekrutacji dla danych z dokumentów aplikacyjnych
  • wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt
 1. Podane dane osobowe mogą zostać  przekazane  uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich  danych osobowych:
 3. a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:

 1. e) do usunięcia danych f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowego zakresu danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • 221.§ 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej

 


Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym ucznia do Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724 015, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego ucznia do Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 1. Podane dane osobowe mogą zostać  przekazane  jedynie uprawnionym podmiotom i  organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 2. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich  danych osobowych:
 3. a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i przebiegiem praktyk w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724 015, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją i przebiegiem praktyk studenckich w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • niezbędność do wykonania umowy, którą strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO)
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 5. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres:
 6. wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt
 7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich  danych osobowych:
 9. a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest organizacja i realizacja praktyki.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

 


Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724 015, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  2. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane  uprawnionym podmiotom i  organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
  4. a) do dostępu,
  5. b) do sprostowania,
  6. c) do ograniczenia przetwarzania,
  7. d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku