^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga 

Certyfikaty

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
989707

REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH POZA SZKOŁĄ PRZEZ UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W JANOWIE LUBELSKIM

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią procesu kształcenia                        w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
 2. Uczeń może być przyjęty do Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod warunkiem:

a)    posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego aktualnego na cały okres nauki, poświadczającego zdolność do wykonywania danego zawodu.

b)   zawarcia przez niego oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu u pracodawcy spełniającego wymagania przewidywane odrębnymi przepisami prawa (p.2b nie dotyczy zawodów dla których zajęcia praktyczne organizowane są w szkole).

c)    umowę i zaświadczenie lekarskie uczeń musi dostarczyć najpóźniej w pierwszym tygodniu nauki, jest to warunkiem wpisania go na listę uczniów. Dokumenty te przechowywane są w szkole w dokumentacji ucznia.

 1. W procesie rekrutacji od kandydata wzmagane jest zaświadczenie potwierdzające przyjęcie ucznia na zajęcia praktyczne do pracodawcy zrzeszonego w Cechu Rzemiosł.
 2. Komisja rekrutacyjne sporządza listę kandydatów uwzględniającą nazwę zawodu oraz oraz miejsce odbywania zajęć praktycznych.
 3. Umowa z pracodawcą jest zawierana na czas trwania nauki w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Szkoła uwzględnia kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu stwierdzone na umowach o pracę, potwierdzone przez Cech Rzemiosł.
 5. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Szkoły.
 6. Zajęcia praktyczne prowadzone są poza szkołą w zakładach pracy dla uczniów kształcących się w następujących zawodach: cukiernik, fryzjer, mechanik  pojazdów samochodowych, piekarz,  monter elektronik,  monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn leśnych, murarz, posadzkarz,  wędliniarz,   kucharz.
 7. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest dla młodocianych pracowników      w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do złożenia egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika oraz podjęcia pracy   w danym zawodzie.
 8. Podczas zajęć praktycznych uczeń jako młodociany pracownik podlega przepisom Kodeksu Pracy.

 

§ 2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Zajęcia praktyczne prowadzone są przy podziale klas na grupy. Liczba uczniów w grupie powinna być dostosowana do wymagań programowych dla danego zawodu, które uwzględniają:
  1. specyfikę nauczanego zawodu,
  2. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym,
  3. warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania zajęć praktycznych.
 2. Zajęcia praktyczne w zakładach pracy odbywają się na podstawie umów zawartych między Szkołą a danym podmiotem przyjmującym uczniów.
 3. Szkoła nadzoruje realizację programu nauczania zawodu.
 4. Podczas trwania zajęć praktycznych instruktorzy praktycznej nauki zawodu realizują program zajęć praktycznych przewidziany dla danego zawodu.
 5. Prawa i obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu określa Statut Szkoły. Ponadto instruktorzy praktycznej nauki zawodu są zobligowani do:
  1. przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  2. udzielania uczniom instruktażu na poszczególnych stanowiskach pracy w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i szczegółowych przepisów bhp,
  3. przestrzegania obowiązujących przepisów bhp w trakcie zajęć praktycznych,
  4. wdrażania uczniów do dbałości o sprzęt i wyposażenie zakładu,
  5. ciągłego doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych                       i merytorycznych,
  6. organizowania i nadzorowania powierzonych zadań produkcyjno-usługowych oraz prac uczniów zmierzających do ich realizacji,
  7. egzekwowania używania przez uczniów (zgodnie z przepisami bhp) odzieży ochronnej,
 1. Prawa i obowiązki ucznia, zasady klasyfikacji i oceniania określają akty prawne szkoły. Ponadto uczeń zobowiązany jest do:
 1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych i wykonywania poleceń instruktora praktycznej nauki zawodu,
 2. posiadania określonej przepisami bhp odzieży ochronnej lub roboczej, w przypadku jej braku uczeń może być niedopuszczony do zajęć praktycznych,
 3. posiadania aktualnej książeczki zdrowia, (w przypadku zawodów gastronomicznych i innych związanych z żywnością także udokumentowanych przez Sanepid w książeczce zdrowia badań na nosicielstwo), bez której uczeń nie może być dopuszczony do zajęć praktycznych,
 4. przestrzegania przepisów bhp, dyscypliny pracy, dbałości o powierzony sprzęt, urządzenia, surowce i materiały,
 5. punktualnego stawiania się na zajęcia praktyczne,
 6. prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych

7. Uczeń ma prawo do:

a)    odmowy wykonania pracy w przypadku wystąpienia warunków zagrożenia dla zdrowia lub życia;

b)   śledzenia dokumentacji technicznej dotyczącej tematu zajęć,

c)    poszanowania godności własnej;

d)   odpoczynku w przerwie między zajęciami;

e)    jawnej i bieżącej oceny swojej pracy.

8. Uczniom zabrania się:

 1. opuszczania bez wiedzy i zgody instruktora praktycznej nauki zawodu stanowiska pracy,
 2. samowolnego uruchamiania maszyn i urządzeń,
 3. spożywania posiłków w czasie innym niż przerwa.
 1. Ocenę z zajęć praktycznych ustala się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (półroczna i roczna/końcowa). Pracodawca wpisuje ocenę na formularzu dostarczonym przez ucznia ze szkoły (załącznik nr 1 do Regulaminu). Formularz z oceną uczeń musi dostarczyć wychowawcy klasy nie później niż na 3 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 2. Uczeń może odwołać się od wystawionej przez pracodawcę oceny klasyfikacyjnej na zasadach określonych w Statucie Szkoły.
 3. Uczeń nie klasyfikowany z zajęć praktycznych przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach określonych w Statucie Szkoły. Egzamin odbywa się w zakładzie pracy. Egzaminującym jest instruktor praktycznej nauki zawodu a członkiem komisji nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 4. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekroczyć 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody wyrządzone przez niego podczas odbywania zajęć praktycznych.

 

§ 3 PROCEDURA SPRAWOWANIA NADZORU NAD PRAKTYCZNĄ NAUKĄ

ZAWODU W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

 

 1. Wicedyrektor ds. praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego prowadzi rejestr umów o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.
 2. Wychowawca klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zgodnie z ustaleniami wewnętrznymi, na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego wypełnia pismem komputerowym „Rejestr realizacji zajęć praktycznych uczniów Zasadniczej Szkoły zawodowej” (załącznik nr 2 do Regulaminu) i wkleja go do dziennika zajęć lekcyjnych w miejscu przeznaczonym na notatki. Drugi egzemplarz rejestru przekazuje wicedyrektorowi ds. praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego. O jakichkolwiek zmianach w rejestrze natychmiast informuje dyrekcję szkoły. Termin wypełnienia rejestru jest podawany na pierwszym plenarnym zebraniu Rady Pedagogicznej.
 3. Wicedyrektor ds. praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego co najmniej raz w semestrze odwiedza osobiście pracodawcę w celu uzyskania informacji dotyczącej ucznia odbywającego szkolenie w danym zakładzie.
 4. Wszelkie uwagi ze strony osoby kierującej zajęciami praktycznej nauki zawodu oraz pracodawcy są dokumentowane protokołem kontroli zajęć praktycznych.
 5. W razie konieczności wypowiedzenia młodocianemu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, pracodawca powiadamia rodziców młodocianego lub jego prawnego opiekuna, szkołę oraz izbę rzemieślniczą w celu umożliwienia kontynuowania nauki zawodu.
 6. W przypadku rozwiązywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.
 7. Uczeń z którym rozwiązano umowę o pracę (z winy pracownika młodocianego lub z przyczyn przez niego niezawinionych) musi w ciągu tygodnia znaleźć nowy zakład, w którym będzie odbywał zajęcia praktyczne. Nie później niż po tygodniu musi przynieść do szkoły nową umowę lub przynajmniej pisemne potwierdzenie woli zawarcia umowy wraz z pieczątką zakładu i podpisem osoby, która będzie zawierała umowę ze strony zakładu. W przeciwnym razie uczeń taki zostanie skreślony z listy uczniów.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości uczniów, ich rodziców lub prawnych opiekunów oraz pracodawców, którzy podpisali umowę ze szkołą.
 2. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów z treścią regulaminu na jednej z pierwszych godzin wychowawczych a rodziców na pierwszym z nimi zebraniu.
 3. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje w swojej dokumentacji oświadczenia, które stanowią załącznik do Regulaminu (załącznik nr 3).
 4. Wicedyrektor ds. praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego jest odpowiedzialny za zapoznanie z treścią regulaminu pracodawców.
 5. W sprawach spornych, nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.