Rys historyczny

 

 

 Rys historyczny

 • 1946 - Utworzenie na terenie Janowa Lubelskiego Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej. Początkowo szkoła kształciła w zawodach: ślusarz, stolarz, krawiec i sprzedawca

 • 1951 - Następuje zmiana nazwy szkoły na Państwową Zasadniczą Szkołę Zawodową

 • 1952 - Ulega zmianie nazwa szkoły na Zasadniczą Szkołę Metalowo - Drzewną

 • 1971 - Utworzenie pierwszej klasy Technikum Mechanicznego dla Pracujących oraz klasy wielozawodowej.

 • 1977 - Oddanie do użytku nowych obiektów dydaktycznych szkoły mieszczących się przy ulicy Ogrodowej 20. W tymże roku utworzono Technikum Przemysłu Drzewnego.

 • 1978 - Przyłączenie do Szkoły Zasadniczej Szkoły Leśnej. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu utworzony zostaje zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Zawodowych. 
  W skład powołanego Zespołu weszły następujące szkoły:

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  • Technikum Przemysłu Drzewnego

  • Technikum Mechaniczne dla Pracujących

  • Technikum Mechaniczne Zaoczne

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących

Nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego

 • 1979 - Oddanie do użytku nowopowstałego internatu

 • 1980 - Oddanie do użytku nowoczesnych warsztatów szkolnych oraz sali gimnastycznej

 • 1983 - Utworzenie młodzieżowego Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły podstawowej oraz po Zasadniczej Szkole Zawodowej

 • 1993 - Powołanie w skład Zespołu Szkól Zawodowych Policealnego Studium Zawodowego

 • 1996 - Utworzenie Technikum Przemysłu Drzewnego dla młodzieży po szkole podstawowej

 • 1998 - Reaktywowanie Liceum Ekonomicznego i utworzenie Technikum Handlowego na podbudowie szkoły podstawowej

 • 2002 - Utworzenie na bazie istniejącego Liceum Ekonomicznego, Technikum Ekonomicznego, a także Liceum Profilowanego o profilu: ekonomiczno-administracyjnym, a rok później o profilu: zarządzanie informacją. W tym też roku przekształcono dotychczasowe 5 letnie technika po szkole podstawowej w 4 letnie technika po gimnazjum oraz 3 letnią zasadniczą szkołę zawodową w 2 lub 3 letnią.

 

 Rok 1945. Ruiny przyszłej szkoły przy ul. Zamoyskiego.

 

Fot. Rok 1945. Ruiny przyszłej szkoły przy ul. Zamoyskiego.

 Odbudowany budynek szkoły

Fot. Odbudowany budynek szkoły. Widok od ulicy Zamoyskiego

 

 

 Rok 1955. Społeczność szkolna

 

Fot. Rok 1955. Społeczność szkolna

 

 

 Na trasie…

 

Fot. Na trasie "FENOMENEM"

 

 

 

Fot. Rok 1958. Wspólna wycieczka nauczycieli i uczniów do Krakowa.