Uczniowie klas czwartych!

W dniach 3-4-5 marca 2021r. przystąpicie do sprawdzianu diagnostycznego
przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z przedmiotów: język polski,
matematyka, język angielski. Sprawdzian odbędzie się formie stacjonarnej, w szkole, z
zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych i będzie zbliżony swoją formułą do
egzaminu maturalnego. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji przeprowadzenia
sprawdzianu otrzymacie poprzez dziennik elektroniczny.
Dyrektor Szkoły
Iwona Pająk